Tahiry dans mars 26, 2019

A Sefo!

 

Taratasy ho an’i Sefo

 

A Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa ‘zahay ‘ty mijaly?

Fianaraña mangozohozo, tsy voahefa lôpitaly

Lamba vao tsy voavidy, mitavandra vaky baly

Haiñinay feky atao kabaka, masikita, asaly?

Fanañananay, taninay itetezanao andafy mañano dalaly?

 

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa vary ‘zeñy lafo?

‘Rô atsimo añy, mosary, kere, maty mafo

Madagasikara mahia tsy misakafo

Tsy mahatsangana traño, lañitry atao tafo?

Paradisa gasy: paradisa afo be mirehitry afo?

 

 

Ah Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa ‘zahay ‘ty sahiraña?

Mpañarivo ndreky masikiny raha tsiary miraña

Azonarô amin’ny mandry aloha tsy mandriraña?

Varavarañanay niany vo tianarô idiraña?

Tany hafa tondroenao nefa vavanao vilaña?

Vatonay azonarô, ‘zahay ingianarô, ifoiraña!

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa Madagasikara manankariaña?

Vazaha, Sinoa, arabo, kila olo mangataka, amiaña

Nefa ‘zahay latsaka añatin’ny hatiriaña?

Kay niany ‘zahay ataonao sary tiaña?

Nefa anarô samby tiô letry ombiaña?

Ninarô efa nazonarô fa ninay tsiary tsy atao adiña?

 

 

 

Ah Sefo!

Niany ma sambanao nahay fa kolikoly ‘zeñy misy

Eran-tany naotitsika zéro sur 10”

“Domaine”, doany, fitsarana, zandaro, polisy

‘Zay mahataka “point mort” tsisy mitsitsy

Olo teña mahay, afaka “concours” efa vitsy?

Mañano ‘zahay dokitry ma anao sa ‘zahay gisy?

 

Ah Sefo!

Niany ma anao vo mahay fa filaminaña tanàña marary?

Dahalo, halatra vaky traño, mañadary

Mpiambiñy mba nantenaiñy koa mañano raha tsy nanjary?

Zahava edy, tsisy tohiny tantara Antsakabary

Fampiharaña lalàña tsizarizary!

Tsy maty manota, fitiavan-teña mibaribary!

 

Ah Sefo,

Niany ma sambanao nahay fa Madagasikara misy masoandra

Nefa, delestazy hoditry vadiben’ny tandra

Velonteñanay jiaby mivandravandra

“Chômage” latsaka, olo tsisy kandra!

« Messagerie vocale » koa hikaiky anarô hitavandra.

 

 

Ah Sefo,

Anao ma mañano sary foaña sa mañano ‘zahay draba?

Mikônty ‘zahay gila sa jamba?

‘Ziô midradradradra mitabataba?

Ty añano ‘zahay akôho ampidiriñy añaty garaba?

Ndreky « théorie » naro añabo latabatra?

Koraña tsara lahatra! Tsary nisy  tatra, Firy mba mihatra?

 

 

Koa « projet » foño nampandroso firenena

Madagasikara hôtrizay efa mihoatra saha edena !

Koa vorivory ndreky « conférence » foño mampivoatra

atsika hôtrizay voalohany, na Washington tsy mahasoatra!

 

(Anarô ndraiky kony kely miasa oahinarô ai !)

isan’andra mitondra fañampiaña

Vary kilô aroe ndraiky maillot/tee-shirt,

vilañy edy mba tindrinaro amiaña !

“Terrassement” ndreky “goudron tip top”asa haharitry ombiaña?

Mahita ‘zeñy edy ‘lay sasany: variaña?

 

 

Zahava ‘ziô,

“Examen” amaray, niany anarô mañano“révision”

Olo efa ho maty vo mañamia “solution”

“Franchement”, tsy meñatra mañano ‘zahay “cochon”!

Olo efa vonenao, iô vo mañano “pardon!

Koa azafady foño nandamin-draha, tsisy olo nalefa “prison”!

(…idöñako aby tsöha naneñiny Izy niasa anao!)

 

Nandalo tiô menamena mahazo,

manga malazo,

‘ry mavomavo,

maïtso mamparary kibo,

mitsalamboamboaña mampidikizo

 

Tsy haiko!

Ndreky dadiko foño natoe!

Fa ‘lay nandalo tiô, (ankamaroany) tsisy raha pare!

Madagasikara eran-tany “la queue”

Olo efa mihöta fasiñy ndraiky vato

anao mbala mivolaña fa “Madagasikara androso atoato”!

 

 

Azoko honoño edy anarô tiô,

Mañaraka làlaña “allô allô” “Artiste” mañano “iôiô”

Kaoitry kaoitry ataonaro

nahazo “place” navy iô

jaly mahay “trop”!

Völanay indesinarô,

Antody akôho lamoka: “zerô”

iñy mitiliñy: “go”!

 

Sasany niany mañano mañamboatra mokary

Añaty “bus –nay” mangala sary

Anao lany, amin’ny “hélicoptère” mañariary

Fiainañam-bahoaka tsy zarizary

Laninarô andafore, mañano bazary

“Dollar/ Euro” manonga! Mideky isan-dera Ariary !

 

 

Hitanao Sefo,

Raha jiaby io tsy vaovao aminay,

“Examen” ‘ty efa ho avy amaray,

Tsy haiko iry sasany fa ‘Zaho efa fay!

Sa atsika gasy mbala “maternelle”?

Kay voarebireby amin’ny dadabe “Noël”?

 

Zaman’i Jao.

In Taratasin’i Zaman’i Jao, P. 49

Taratasin’i Zaman’i Jao – Fiaiñam-baovao, Mayotte

Fiaiñam-baovaon’i Zaman’i Jao

 

Anarô havaña an-tanàña,

 

Kadiriñy ai…” hoy ‘lay tsy mahay mikônty. Efa refindrefiñy!

Tañatin’izeñy, karabidabidan-draha naro nifanengitengiñy,

‘ziô edy mba afaka nivanga “timbre” helin’ny “2 Euros”

andifasaña taratasy, solonteñako mifanôjy aminarô.

 

Natao ankitiñy i Dìa iñy baba ndreky nindry,

niaretaña angomaña, fôtony, Fô tsy nahatindry

niseky daroba, nitsalamboamboaña, niengo namakivaky riaka,

tsiko tsy tsiko, ranomasiñy niaho, aiñin-teña kalikaly napiaka.

 

Ino eky ‘zeñy ho ‘zaho, setoanin-draha sa masantôko?

Oahin-dRañahary, mañena akôho, ‘zahay nahazo alan-kônko.

Nivoneña malaky lakaña, kila olo nijotso, nivariñy an-drano

nisitriky fanjakaña, tsöha nôfy jiaby iñy hanjary angano!

 

Maso niboaliboaliky mila hifoaka, mahareñy raha mikatseky

Fô mitokotoko, samby lomay lantiky, namavatra dìa am-peky “Indesa ‘zaho fahiñakô o!” Saja, vatovato tsy reñy narary…

Tsy lavitry loatra ‘zaho fanôjy iry Soalehy, isaoraña Zañahary.

 

(Brooobroom…)

« Eh Zaman’i Jao, ‘ty môtôntsika (ai), anao mamahàña afara! »

tsy nijireko aby raha nivolañiny; jeriko mbala Madagasikara,

alan-katakata, ala-mahôgo,“tsy ndreky fefiky Antsahampano?”

reñiko karaha mbala niraña olo nañinôfy, sambarako angano.

 

‘Zaho ndreky nahita tanàña karaha tsy fo hitan’ny maso kay,

trakako nahaoñoko, niraña trembon’Ankatafa, nangiñy jay!

Betibetiky, “zeze mahôry”, ‘zahay niöntsaka niditry an-traño

nalemy foniaka ‘zaho, lonjan’ny koasakoasa ndreky rano.

 

Tsy firy andra nihelaña, Zaman’i Jao somary efa zatrazatra,

tsy mahasaky miriaria an-tanambe loatra, tsöha foño tatra. anteña mbala tsendriky nisy natà bolongan’ny taratasy araiky fiasaña ato miraña bôto: karama montraka, asa tsy daiky.

 

« mifañiahazy » amin’ny « m’sada » vo mahavanga « chaola »

savaty tsy voavidy, völa kirikiry, fötaka foeky atao kotrola

Araiky ben’i Mily C. :“miraña Adan’ny pitiky manam-bato”,

ihinanaña mahôgo ndreky laoko, fañarahaña olo mañarato.

 

Andafore ankitiñy anteña fa jaolahy be mandry am-pasy,

tsara tanàna misy fa gidragidra foño fahazoaña taratasy.

Hitavandra hañano mariazy amin-drô eto, kajo foño miala raha

gasy malaza tia niany, misaraka koa mahazo taratasy vazaha…

 

Hafa làlaña mañangy mety miteraka, iñy ahazoany taratasy

lelahy be tsy ombiaña havesatra, natà hitôroño aody gasy.

‘Zaho manöratra ‘ziô, mivolaña aminarô havaña an-tanàña,

matin’ny akôry atao foño fa mbala tsy hononkonoko tamàña.

 

‘Zaho niala tañy Madagasikara somary diso hevitry,

andafy aty mbala karaha amitsika añy, misy jaly mirehitry,

lomay lava, tsisy anjokanjoño ndreky hetsiketsi-bity

samby vakivaky loha, miseky ranon-kevoko madity!

 

Ato mbala mipetraka amin’olo an-tsendriky mandrapaha,

kabaron’ny traño hifondroeko, irô efa nañiraka ‘zaho nizaha, faïmpahañandrô, karaha manomboko mirehitry möramöra,

anteña koa hañano ankolaña leny ato foño, malaky voatöra.

 

Misy andrany, somary ‘fa ‘ty añatri-bataña amin’ny pôlisy

Añy edy baka làla-manapaka mody, bôjo, völa koa tsisy.

Hody añy mampavôtivôty, sintrany anteña miambiñy anjara.

Hidrinkiñy foeky, natà mbala kapitainin’ny botry nilay asara.

 

« ‘Zeñy an-tsendriky! Farañako taratasy, kay veloma sambìa tsara!

Taratasy mañaraka koa havako tiako (aby), manohy tantara… »

 

Zaman’i Jao.

in Taratasin’i Zaman’i Jao

Taratasin’i Zaman’i Jao – Firasaña dìa

Taratasin’i Zaman’i Jao – Firasaña dìa

 

Zaman’i Jao:    

Alô! Alô kömandà!

Kadiriñy amin’ny firy atsika miteky?

voatakalo “Euro” ‘lay völa, efa tsy Ariary eky.

tanty hely foño hindesiko araka korañantsika iñy

salakady efa nazo ato, zaka jiaby tôkotro vidiñy!

 

Kömandà:        

Ia! Ia!

Kaìa sandra irô añy Mamoudzou ndreky Longoni!

Basy atsika mikosokoro Zañahary ambony.

Amaray karaha ‘ziô atsika efa tody an-tanàña,

mañena akôho am-pasy , kay, irô ampiomàña…

 

 

Anarô havaña jiaby,

 

Nosoratako taratasy ‘ty, solonteñako mikoraña,

tsy nivolañiko taloha, fôtony, kabaro fandikan-dalàña.

Koraña jiaby ato mahafôño veloma ndreky rasadia,

atsikilàña sofiñy, biàfa fañenty, kay, mamakìa!

 

Añaty asaloha ndreky tehoko ‘zaho manöratra taratasy,

An-tsitrapô, tsy raha nitireñy na nañambañaña basy,

lany fañahy azon’ny velonteña tsy ahitaña mangiraña

tapa-kevitry ankitiñy fa Dia Mayotte foeky idiraña.

 

Tamantesy ndreky tsabo jiaby rôson’ny rano be, tsisy nazo

Fatin-jiro midariatra, nañajanonaña asa fandrafetaña kakazo.

Hay edy ‘zaho taloha, mpitöndra “taxi” ndreky mañano sofera,

Völa azo, amiaña pata; pôlisy mañararaotro; ifeña koa panera.

 

Fidiraña asam-panjakaña, karaha làla-manapaka foño manjaka,

koa tsisy havaña añabo, malaky avoa tipaka am-pory, voadaka.

Tiô iñy, matoevavy be, nañiañana ‘zaho tamin’ny fitsaraña

madinakahy foeky indesiko tsöha foño am-pasaña hamahaña.

 

kirôbory voavoriko, nampiaña ‘lay nazo tamin’ny tany nalafo,

najanoño tsivadivady, fôtony, fiainaña tsy vitan’ny safosafo.

Ndrañahary mandahatra; atsika olombeloño mikasa,

jaolahy be, hiady riaka, hitengiñy koasakoasa.

 

Vozo tsy vozo iaiñana koa nahareñy irô olo efa tañy nitantara

ny tafitsaka, tafitsaka; ny dobo, dobo; miankiñy amin’ny anjara

sasany voakatramon’ny kömandà ndreky panera vandivandy

miraña kömandô (kony ai): misy röly, misy sefodebandy.

 

Korañan’olo tsy atao mahakivy na mandemy trôko,

tsy mila mavozo may, izy koa misöma môtro.

Maty niany ndreky amaray tsisy andra hampitovy izy, 

sintrany hiengo Mayotte fa Madarôgontsika tsy diñy lakirizy

 

Ranomasiñy maïtso mampavozo, gidragidra koa daroba,

Fô ty hitsalafoaka indesin-drano mivoaña, mideky, manonga.

Riaka maventy; tsy hay ny aloha amin-drô aroe ndreky traño

Ankisay foeky kikeriñy, atahöraña tsöha hampiditry angano.

 

Ndrekindreky, añatin’ny heriky andra, latsaka mahaleñy

tsodranon-dRañahary ho ‘lay vôty, nintsy atao sary tsy reñy.

Saiñy ndreky Fô letry baka aty efa namboariñy tsara,

jôro jiaby natao, koa tafitsaka, aomby aroe tsakafara!

 

Andeha ‘zaho baba, veloma amin’i zama ndreky zaina,

añy mbala tsy hay na sababon-draha na raha tsara hitsëna.

Tsy hijoroeña natà hely ho tôjin’ny miaramilan-dranomasiñy,

Fonja ndreky gadra miambiñy, vango kibay miampy karavasy.

 

Anò ho tody añy tsara, tsisy raha misakaña firak’am-pasy,

vôñono hitady, natà hañano roana, na mpañovo kaiasy.

Fikasàña ndreky fañiriaña mba tsy hisian’ny antambo,

maïzikiziky hiengo; Mahôry lañiny; koasakoasa sambo…

 

Sarintsika jiaby iñy ndreky, najarisiko tsara, ataoko sovenira

tamin’ny fetin’ny faran-taoño, atsika nañano kimiramira.

‘Zaho ‘ziô mbala tsendriky rôso, efa ty sazöhan’ny angomaña

tsy ‘zaho navy añy kay, tsy hañano “internet”, hikoraña.

 

Kay, ampitampità amin-dry havaña, iry dady lahy, iry dady

añambarà koa irô jirany jiaby fa Zaman’i Jao andeha hitady.

Farañako amin’izay taratasy biaika tsy lava loatra koraña,

karama voalohany azoko,amin’ny “western union” mamahaña.

 

Añy andra, añy taoño, mbala hifanôjy aminarô havaña…

koa tsy niboaka gazety amaray, na nivadiky razaña.

Mamboy amin’ny ranomasiñy aroe ataony” hoy Thierry Libertos

Añy foeky mahita izy, natà kalafoba hahaniñy, hatao saosy!

 

Zaman’i Jao

In Taratasin’i Zaman’i Jao, P.9

Hitambatra atsika

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa,

 

Hitambatra atsika, hiaraka hiasa

Tsy ambëla hijimetry, lovan’ny dadilahy.

Hitsangana atsika tsisy adiadiasa,

Hitöndra Kanto, hamohazaña fañahy.

 

Irô zôky hajaiñy, mpamaky lay,

Iry zandry afara, mpañara-dìa.

Nôfinôfintsika amin’ny amaray

Ny maha malagasy: olo jiaby samby « TIA ».

 

Momo Jaomanonga

in Taratasin’i Zaman’i Jao, P.3